Impressum

WIKO KLEBETECHNIK Sp.zo.o.

ul. Ekonomiczna 8
42-271 Częstochowa
Telefon: +48 (0) 34 372 58 58
Telefax: +48 (0) 34 371 11 14
E-Mail: info@wikoklebetechnik.pl
NIP: 5222772645, REGON 140134344, KRS 0000237141, Sad Rejonowy w Czestochowie, XVII Wydzial Gospodarczy KRS, Kapital Zakladowy 50.000 PLN wplacony w calosci.

Online Dispute Resolution: The European Commission provides a platform for online dispute resolution (OS), available at https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Our email address is info@wikoklebetechnik.pl. We are not willing and obliged to participate in a dispute settlement procedure before a consumer dispute resolution body.

Design und Aufbau

komm design Würzburg
achkomm.com

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Treść oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności cywilnej, odnoszące się do szkód materialnych i niematerialnych, spowodowanych poprzez korzystanie lub niekorzystanie z przedstawianych informacji względnie poprzez korzystanie z informacji błędnych i niekompletnych, są generalnie wykluczone, o ile autora nie obciąża udowodniona wina umyślna lub rażące niedbalstwo. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie możliwość zmiany, uzupełnienia, usunięcia lub zawieszenia czasowego lub ostatecznego publikacji fragmentów stron lub całej oferty bez osobnej zapowiedzi.

Odnośniki i linki

W przypadku odnośników bezpośrednich i pośrednich do obcych stron internetowych („hiperlinki”), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej dotyczy wyłącznie przypadku, gdyby autor wiedział oraz miał techniczną możliwość i można by od niego wymagać, żeby udaremnił możliwość korzystania w przypadku treści sprzecznych z prawem. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w czasie umieszczania linków nie można było rozpoznać żadnych nielegalnych treści na stronach, które mają być połączone linkami. Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść lub autorstwo stron połączonych linkami . Dlatego wyraźnie dystansuje się on niniejszym od wszelkich treści na wszystkich stronach połączonych linkami, które uległy zmianie po umieszczeniu linków. To stwierdzenie dotyczy wszystkich linków umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej i odnośników oraz wpisów obcych w księgach gości założonych przez autora, na forach dyskusyjnych i na listach mailingowych. Za treści nielegalne, błędne i niekompletne, a w szczególności za szkody, które powstają poprzez korzystanie lub niekorzystanie z tego rodzaju przedstawionych informacji, odpowiedzialność cywilną ponosi wyłącznie oferent strony, do której odesłano, a nie osoba, która jedynie każdorazowo odsyła do publikacji poprzez linki.

Prawo autorskie i prawo używania znaków zastrzeżonych

Autor stara się przestrzegać we wszystkich publikacjach praw autorskich do użytych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów, wykorzystywać swoje własne grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje video i teksty lub sięgać do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów nie wymagających licencji. Wszystkie znaki firmowe i towarowe wymienione w ramach oferty internetowej lub ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczenia przepisom obowiązującego prawa w zakresie używania znaków zastrzeżonych oraz przepisom prawa posiadania każdorazowo zarejestrowanych właścicieli. Nie należy wnioskować z powodu samego tylko wymienienia, że znaki firmowe nie są chronione prawami osób trzecich. Copyright opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostaje wyłącznie sprawą autora stron. Powielanie lub stosowanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video oraz tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

Ochrona danych

Jeżeli w ramach oferty internetowej możliwe jest wprowadzanie danych osobistych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy pocztowe), to ujawnianie tych danych przez użytkownika jest wyraźnie dobrowolne. Korzystanie i zapłata za wszystkie zaoferowane usługi – o ile możliwe technicznie i można tego wymagać – jest dozwolone również bez podania takich danych, względnie z podaniem danych zanonimizowanych lub pseudonimu. Niedozwolone jest wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach impressum lub informacji porównywalnych jak adresy pocztowe, numery telefonów i telefaksów oraz adresów e-mail przez osoby trzecie w celu przesyłania informacji, które nie zostały wyraźnie zapotrzebowane. Wyraźnie zastrzega się możliwość podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tak zwanych spamów w przypadku naruszenia niniejszego zakazu.

Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności cywilnej

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część oferty internetowej, z której odsyłani są Państwo na tą stronę. Gdyby części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadały, już nie odpowiadały lub nie całkowicie odpowiadały obowiązującej sytuacji prawnej, to nie narusza to treści i ważności pozostałych części dokumentu.

Korzystanie z Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, z usługi analizy strony internetowej Google. Google Analytics stosuje tzw. Cookies (małe pliki tekstowe), które zapisywane są w pamięci Państwa komputera i umożliwiają Państwu analizę korzystania ze strony internetowej. Przygotowane przez Cookies informacje o korzystaniu przez Państwa z niniejszej witryny (włącznie z Państwa adresem IP) przenoszone są na serwer Google w USA i są tam zapisywane w pamięci. Google korzysta z tych informacji w celu analizy wykorzystywania tej strony internetowej do przygotowania raportu dla operatora witryny o aktywności strony internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z internetu. Google przekazuje ewentualnie również te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to określone ustawowo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie łączy Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Mogą Państwo udaremnić instalację Cookies poprzez odpowiednie ustawienie w Państwa oprogramowaniu w browser. Zwracamy Państwu jednak uwagę na to, że w takim przypadku ewentualnie nie będą mogli Państwo wykorzystywać wszelkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Korzystając z naszej witryny wyrażają Państwo zgodę na opracowywanie pobranych danych dotyczących Państwa

© 2018